சினிமா உலகை நிஜ உலகாக மாற்றும் 7D Hologram.

சினிமா அறிமுகமாகி 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சென்று விட்டது. அதன் ஆரம்பத்தில் இருந்து தற்போது வரையான வளர்ச்சி மற்றும்

Read More

எதிர்காலத்தை ஆளப்போகும் 3D அச்சடிப்பு!

3D அச்சடிப்பு முறை பற்றி உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? மற்றைய உற்பத்தி முறைகளை விடவும் 3D அச்சடிப்பில் நிறைய

Read More

Employee's Bond With Work Place

A Work Place environment is a key factor for the employee's Determined Quality of work and Productive Mentality

Read More

Lets Focus on Personal Branding

We all know "A brand is an overall experience of a customer that distinguishes an organization or product from its

Read More

I'd Rather Be Snorkeling

"Sri Lanka", the land of audacious coastal beauty, adventurous wildlife and a wonderland to witness the sunset

Read More

Believe it or not

Ancient Sri Lanka is an Island enriched with almost everything in nature possibly every traveler could desire. The

Read More

Super 7 Social Media Management Tools to Reach Instantly

Business today requires scaleable social media marketing tools to grow amidst the stiff competition and generate

Read More

Super 6 Foods to Chill all Around the World!

KULFI – India A frozen dessert foods of dense and creamy consistency, composed of a mixture of condensed milk,

Read More

7 Breath taking places in Sri Lanka

So Much in So Little (Sri Lanka: The little Heaven) Not all the other countries around the world have as many

Read More

5 Different things to do on this Valentine’s Day

What do you do on every Valentine's Day? What do you think you should probably do? There are some holidays that you

Read More

What is your story today?

What is your story today? Stories sound as if they can be anything from a video of anybody telling a tale from

Read More